dvp Logo

Ano ang Sentro sa Pagpigil ng Karahasan ng Tahanan?

 

 

Home Programs Legal You Can Help Mission

Volunteer

Ano ang Sentro sa Pagpigil ng Karahasan ng Tahanan?

Taong 1978 nang ang Sentro sa Pagpigil ng Karahasan sa Tahanan (Domestic Violence Prevention o DVP) ay itinatag na Battered Women’s Services of San Mateo County, isang serbisyong nangangalaga sa mga babaeng biktima ng karahasan. Ito ay isa sa mga unang ahensiya ng pamahalaan ng Amerika na nagbibigay ng pangmadaliang serbisyo(emergency shelter).

Noong 1979, ang Sentro ay nagbukas ng programang Pansamantalang Tuluyan. Mula noon, ang Sentro ay nagdudulot ng 24-oras na suporta at nakatugon sa mahigit na 25,000 biktima ng karahasan sa tahanan. Ang Sentro ang tanging ahensiya sa San Mateo County na nagbibigay-payo at suportang serbisyo mula sa anim hanggang walong linggong Programang Tuluyan at Pansamantalang Tirahan.

Ang DVP sa pamamagitan ng direktang serbisyo at pampublikong kaalaman, ay nagnanais na mapatigil o mabawasan ang mga pangunahing sanhi ng mga karahasan at kalupitan sa tahanan.

NANINIWALA KAMI…na isa sa mga importanteng desisyong gagawin ng taong nasa mapang-abusong relasyon ay ang pagbabalik sa kanya ng karapatan na mamuhay nang matahimik at ligtas sa anumang karahasan. Ang unang maaaring gawin nang buong tapang ay ang pagtawag sa 24-hour support line (650) 312-8515.

ANO ANG KARAHASAN SA TAHANAN?

Ang patuloy at patinding pang-aabuso sa relasyon ng mag-asawa, magkasintahan, babae-sa-babae, o lalaki-sa-lalaking relasyon, mga magulang at malalaki nilang mga anak na magkakasamang namumuhay o naninirahan.

Ang pagpupumilit na makontrol ang kasambahay tulad ng isa o lahat ng sumusunod: sinadyang pananalita at pananakit ng damdamin, pagbubuhat ng kamay, marahas at sapilitang pakiki-pagtalik at pang-aabuso sa pananalapi.

Bumabagtas sa lahat ng hangganang panglipunan, pangkabuhayan, pangkultura, pang-edukasyon, at pang-relihiyon.

Ang karahasan sa tahanan, kailanman, ay HINDI kasalanan ng biktima. Ang pang-aabuso ay LAGING nasa kamay at pagpapasiya ng nang-aabuso.

Ang Siklo ng Karahasan:

Hindi pagharap sa katotohanan o pagtangging harapin ang umiiral na pang-aabuso (denial).

Pulot-gata o matamis na relasyon (honeymoon phase)

Pakiramdaman at patuloy na pag-iral ng tensiyon. (Tension building)

Pagputok ng hindi makayanang pang-aabuso (explosion)

KAPANGYARIHAN AT PAGPIGIL (Power and Control)

NAITATANONG MO BA SA IYONG SARILI KUNG IKAW AY NASA MAPANG-ABUSONG RELASYON?

Ikaw ba ay …

harapan at tahasang hinihiya, kinukutya sa iyong mga paniniwala? sinusuntok, itinutulak, sinasampal, kinakagat, sinisipa, sinasakal, binubugbog, at pinipilit na makipagtalik? tinatakot na kikidnapin o itatakas ang iyong mga anak kung ikaw ay tatawag o magsusumbong sa mga pulis?

Ikaw ay may mga karapatan!!

KARAPATAN MO NA :

sumilong sa isang ligtas at walang karahasang tahanan; magkaroon ng malusog na kapaligiran para sa iyo at sa iyong mga anak. umasam sa isang matapat at responsableng kasama sa buhay, na igagalang ka sa iyong mga paniniwala. malayang makipag-usap sa mga kaibigan, kapamilya, o gawin ang iyong bawa’t naisin. igalang ka bilang tao; magkaroon ng matiwasay at may paggalang na pakikipagtalik. patakbuhin ang sarili mong buhay at ibahin ito kung hindi ka maligaya. Mamuhay ng walang anumang karahasan.

ANG DVP AY NAGKAKALOOB NG MGA SUMUSUNOD NA SERBISYO:

24-hour support or hotline (650) 312-8515 ñ ang lahat ng mga serbisyo ay maabot sa pamamagitan ng phone number na ito. ang mga tagapayo o counselors ay makaka-usap 24 oras, 7 araw sa isang linggo, 365 na araw bawa’t taon. community support group – isang grupo na binubuo ng mga babaeng biktima ng k.s.t. na pina-ngungunahan ng isang counselor na may sapat na kaalaman tungkol sa isyung ito. children’s art/play therapy ñ pang-isahang sesyon para sa mga batang may gulang mula 2 ñ17 at ibinibigay ng isang rehistradong art therapist, MFCC intern. isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa mga bata upang masabi ang kanilang nararamdaman tungkol sa isyu ng pampamilyang karahasan at pakikipag-ugnayan sa mga magulang. crisis intervention counseling ñ maikling panahong pagpapayo mula sa counselor o trained volunteer. edukasyon tungkol sa k.s.t./ mga maaaring pagpipiliang solusyon sa problema/pagtalakay sa mga plano at layunin. clinical counseling – panggagamot o therapy na ibinibigay ng mga counselor-interns na sinusoperbays ng isang lisensiyadong therapist. pagsasaliksik sa malalim at pangunahing mga isyu bago naganap ang karahasan sa tahanan Legal assistance ñ pag-ayuda sa paghahanda ng mga papeles upang makakuha ng domestic violence restraining orders. shelter program ñ pangsamantalang tuluyan (sa loob ng 6 – 8 linggo) para sa mga babaeng biktima ng karahasan at kanilang mga anak. Kasali sa programang ito ay:

*individual counseling & support group
*pagtulong sa paghahanap ng trabaho, ng pirmihang matitirahan, at ng mag-aaruga sa mga bata
*pagtulong sa mga legal na pangangailangan tulad ng restraining order
*panggagamot sa mga bata sa pamamagitan ng sining, pagtuturo, pagpapayo at programa upang magkaroon ng kaalaman sa kompyuter transitional housing program - mas matagal na programa (3 buwan – 1 taon) na binubuo ng:
*pagpapatuloy ng lahat ng serbisyong tinanggap noong simula ng 6-8 week shelter program
*pag-ayuda sa paghahanda ng badyet, higit pang pagtulong sa paghahanda ng mga kailangan sa pag-aaplay at paghahanap ng trabaho

after-care Program ñ lingguhang support group, 24-hour support line, counseling, children’s art therapy community education ñ ang layunin nito ay mapigil at matigil ang mga karahasan sa tahanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon at kaalaman sa komunidad, upang maipaabot sa kanila na ang karahasan sa tahanan ay problema ng lahat at hindi lamang ng mga kababaihan.

Ang DVP ay nagbibigay kaalaman sa mga paaralan, ospital, at mga pasilidad na medikal, mga ahensiya ng batas, bahay-kalakal, simbahan at mga ahensiya ng komunidad.

Paglilingkod sa ibaít ibang Populasyon

Ang Center for Domestic Violence Prevention (DVP) ay nangangakong paglilingkuran ang lahat at hindi pinagbabatayan ang lahi, kulay, relihiyon, kasarian, at anumang seksuwal na pagkilala. Ang karahasan sa tahanan ay walang pinapanigang kultura. Gayunpaman, ang mga pangkulturang paniniwala at asal na sumusuporta sa paggamit ng kapangyarihan upang ipailalim ang ibang tao, ay nakatutulong sa paglaganap ng karahasan sa tahanan.

P. O. Box 5090, San Mateo, CA 94402
Business Line: (650) 652-0800
24-Hour Support Line: (650) 312-8515